We need to think before we talk // Πρέπει να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε Vi behöver tänka innan vi pratar

After my story the  weekends pictures 

När vissa saker kommer upp till ytan av tredje part?
Först blir jag arg på tredjeparten.......arg gör mig att jag då blir bestämd! Ja ? Jag väljer för det mesta att inte ta den striden för att det inte är värt!
Går där ifrån, låter det vara, kanske berättar för en person vilket jag gjorde och lät det vara. Jag är inte arg på tredjeparten. Men det är klumpigt av personen att gå till angrepp på mig denna gång, för något personen själv inte har något med att göra utan att källan som har sagt det är en egoistisk person som inte vet vad det innebär att vara ansvarig människa. Privat och i yrke.
Så här efter ett par dygn så är jag absolut inte arg, men besviken på mig själv gör att jag låter mig själv att dras med i den negativa spiralen som kallas egoism.  Skall jag säga min mening igen eller låta det vara. Hmm! Denna gång säger jag förhoppningsvis igen att besvikelsen är stor när samtalsämnet är att prata illa om människor........  speciellt om man har och är i chefsposition. Ingen skall behöva få enbart negativ feedback INGEN.
Ja då är jag återigen i ett kapitel i livet som kanske kommer att ändras.
Ja livet är en överraskning varje sekund. Det är väll bara att omfamna detta........i vilken riktning det en är.

//
Όταν κάποια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια μέσω ενός τρίτου άτομο;
Πρώτα θυμωνω με το τρίτο μέρος ....... θυμωμενει για μένα είναι ότι θα είμαι αποφασισμένει! Ναί? Συνήθως επιλέγω να μην πάρω αυτόν τον αγώνα γιατί δεν αξίζει τον κόπο!
Φευγοντας μακριά, το αφήνω ίσως το εξηγώ σε ένα πρόσωπο που αυτή την φορά το έκανα,  και το αφήνω για λιγο. Δεν είμαι θυμωμένει στο τριτο  άτομο. Αλλά είναι αδέξια το πρόσωπο να μου επιτεθεί αυτή τη φορά επειδή αυτό το άτομο  δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ειναι. Επειδή η πηγή που έχει πει τι είπε είναι ένα εγωιστικό πρόσωπο που δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος άνθρωπος. Ιδιωτικό και στο επάγγελμα.
Έτσι μετά από μερικές ημέρες δεν είμαι σίγουρα θυμωμένει, αλλά απογοητευμένει με τον εαυτό μου που με κάνει να επιτρέψω στον εαυτό μου να τραβηχτεί στον αρνητικό σπιράλ που ονομάζεται εγωισμός. Πρέπει να πω και πάλι τη γνώμη μου ή να την αφήσω. Χμμ! Αυτή τη φορά θα πω και πάλι ότι η απογοήτευση είναι μεγάλη όταν το θέμα της συζήτησης είναι να μιλάμε άσχημα για τους ανθρώπους ........ ειδικά αν έχετε και είστε σε πρώτη θέση υπεύθυνο άτομο (αφεντικο). Κανείς δεν πρέπει να πάρει μόνο αρνητική ανατροφοδότηση ΟΧΙ ΟΧΙ.
Ναι, είμαι ξανά σε ένα κεφάλαιο της ζωής που μπορεί να αλλάξει.
Η ζωή είναι μια έκπληξη κάθε δευτερόλεπτο. Το καλό είναι να το αγκαλιάσω και αυτό ........ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση έρθει.

//
When some things come to the surface through a third part?
First I get angry with the third part ....... angry for me is that I will be determined! Yes? I usually choose not to take that fight because it's not worth it!
Going away, lets it be, maybe telling a person which I did this time and let it be. I'm not angry at the third part. But it's clumsy of the person to attack me this time because that person him/ her self has nothing to do with this. Because the source who has said what he said it's an egoistic person who does not know what it means to be responsible person. Private and in profession.
So after a couple of days I'm definitely not angry, but disappointed with myself that makes me allow myself to be drawn into the negative spiral called selfishness. Should I say my opinion again or let it be. Hmm! This time I will again say that the disappointment is great when the conversation topic is to talk badly about people ........ especially if you have and are in the lead position. No one should only get negative feedback NO ONE.
Yes, I'm again in a chapter in life that might change.
Life is a surprise every second. It's good to embrace this ........ in any direction the out come are.
 
Pictures has so much to tell. Some I took this weekend 
 
 
 
 

Kommentera här: