Some thoughtfull word's I read and think they are so wonderful // Μερικα προσεγμένα λογια διάβασα και εστανθηκα ότι είναι τόσο υπέροχα // Lite tänkbara tankar jag läst och tycker är så underbara.


* Do not let the waves push you out anywhere . See how the waves go and prune your own path  .

* Can you talk loud in silence ? then you have succeeded!

* Anyone who does not understand your silence, also do not understand your words !!!

* We shall remember our own sins , and not dwell in others , no matter what injustice you have been exposed to , otherwise you will have worries in your life.

* One lie leads to another lie , so a good deed leads to another good deed And when we clarify a situation it clarified immediately another and so on. - So ! Good and bad deeds have a domino effect.
What should we choose.

//
* Låt inte vågorna driva ut dig vart som helst . Se på hur vågorna går och beskär din egna väg , .

* Kan du prata högt med tystnad ? då har du lyckats !

* Den som inte förstår din tystnad  förstår heller inte dina ord !!!

* Vi skall komma Ihåg våra egna synder och inte älta i andras, oavsett vilken orättvisa du blivit utsatt för , annars kommer du att ha oro i ditt liv .

* En lögn leder till en annan lögn , så en god gärning leder till en till god gärning  Och när vi klargör en situation  klargörs omedelbart en annan och så vidare . - Så! Goda som dåliga gärningar har en dominoeffekt.
Vad vill vi välja.

//
* Μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως κινείται , και χάραξε τη δική σου πορεία.

* Μπορείς να μιλάς δυνατά με τη σιωπή σου; πέτυχες!

* Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τη σιωπή σου δεν καταλαβαίνει ουτε τα λόγια σου!!!

 * Να θυμόμαστε τις αμαρτίες τις δικές μας και να μη κατοικούμε του άλλου, ανεξάρτητα από την αδικία που έχουμε εκτεθεί, αλλιώς θα έχουμε ανησυχίες στη ζωή σας.

* Ένα ψέμα οδηγεί σε ένα άλλο ψέμα, έτσι μια καλή πράξη οδηγεί σε μια άλλη καλή πράξη Και όταν διευκρινίσουμε μια κατάσταση διευκρίνισε αμέσως ένα άλλο και ούτω καθεξής. - Ετσι ! Οι καλές και κακές πράξεις έχουν αποτέλεσμα ντόμινο.
Τι πρέπει να επιλέξουμε.

 

Kommentera här: