Our Parish and the glory // Η ενορία μας με μεγάλη τιμή // Vår församling och dess härlighet

 
Om 9 dagar har vår församling varit aktiv i 1 år. Sådan stor ära vi har.
Vår präst Fader Nikolaos Rigas, med aktivt stöd från Mitropoliten Cleopas av Sverige och hela Skandinavien fortsätter att hålla Gudstjänster varje Söndag
Varje Söndag som är Kristus uppståndelse. Hur lyckligt lottade vi är som har denna möjlighet. Att gå till kyrkan! Att medverka i Gudtjänsten med kärlek till Gud, Jesus och Den Heliga Anden. Treenigheten. Den som är skaparen till allt.
Om vi vill och kan tro är detta vad som är det som fyller vår själ med kärlek. Först kärlek till Gud som är kärlek och sedan en själv.  Kan vi ta oss tid och följa Gudstjänsten gör vi verkligen vår själ en tjänst. Det är vår dagens styrka för utan en fylld själ med stor tacksamhet till vår skapare är det det som får oss människor att känna en tomhet, tomhet leder till sorg.  Vilken sorg har då vår skapare när han ser att vi inte är kapabla att komma till Herrens hus och lovsjunga Gud. Det är inte mycket begärt att ha denna härliga möjlighet. Att finna en stund frid i själen.  Gudtjänsten är fylld med sanning. Sanningen om ett kärleksfullt liv som kan levas om vi är beredda att mottaga denna.
En stund av änglars röster som hymnar i tacksamhet till livet. Vår skapare.
Vad har vi att förlora? Kom? Ta en stund av din vardag och bli nyfiken. Nyfiken av Guds härlighet, bara om ni vill förstås.


Tack Gud för att möjligheten finns att komma och tacka Dig.

//

Σε 9 ημέρες η ενορια μας λειτουργεί για 1 χρόνο. Αυτή την μεγάλη τιμή που έχουμε.
Ο παπάς μας Νικόλαος Ρήγας, με την ενεργό υποστήριξη του Μητροπολίτη Κλεόπας Σουηδίας και πάση Σκανδιναβίας συνεχίζει της λειτουργίες κάθε Κυριακή
Κάθε Κυριακή, είναι η ανάσταση του Χριστού. Πόσο τυχεροι είμαστε, ποιος έχει αυτή την ευκαιρία. Πηγαίνοντας στην εκκλησία! Να συμμετέχεις σε λειτουργία με αγάπη για τον Θεό, τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Την ΑγιαΤριάδα. Που είναι ο δημιουργός όλων το σύμπαν
Αν θέλουμε και μπορούμε να πιστέψουμε, αυτό γεμίζει την ψυχή μας με αγάπη. Πρώτη αγάπη για τον Θεό που είναι αγάπη και έπειτα του παντός. Αν μπορούμε να πάρουμε το χρόνο και να ακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία , πραγματικά κάνουμε την ζωη μας μια χάρη. Είναι η δύναμη της ημέρας μας, χωρίς μια γεμάτη ψυχή με μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον δημιουργό μας, είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε αδειοι το κενό οδηγεί στην θλίψη. Τι θλίψη έχει ο δημιουργός μας όταν βλέπει ότι δεν είμαστε ικανοί να έρθουμε στο σπίτι του Κυρίου και να επαινέσουμε τον Θεό. Δεν ζητείται πολύ να έχουμε αυτήν την υπέροχη ευκαιρία. Να βρούμε την ψυχή για λίγο. Άγγελοι ψελνουν τη Θεία  λειτουργία του Θεού είναι γεμάτη από αλήθεια. Η αλήθεια για μια αγαπημένη ζωή που μπορεί να ζήσοθμε αν είμαστε έτοιμοι 
//
In 9 days our assembly has been active for 1 year. Such great honor we have.
Our priest Father Nikolaos Rigas, with active support from the Cleopas Mitropolite of Sweden and throughout Scandinavia, continues to hold worship every Sunday
Every Sunday, is Christ's resurrection. How lucky we are, who has this opportunity. Going to church! To participate in the ministry with love for God, Jesus and the Holy Spirit. Trinity. Who is the creator of everything.
If we want and can believe, this is what fills our soul with love. First love for God who is love and then one self. If we can take the time and follow the Divine service, we really do our service a favor. It is the strength of our day, without a filled soul with great gratitude to our creator, it is what makes us feel emptied, emptiness leads to sorrow. What sorrow does our creator have when he sees that we are not capable of coming to the Lord's house and praising God. It is not much requested to have this wonderful opportunity. To find peace for a while in the soul. The service of God is filled with truth. The truth about a loving life that can be lived if we are prepared to receive this.
A moment of angels sings hymns in gratitude to life. Our creator.
What do we losing? Come on? Take a moment of your everyday life and get curious. Curious of Gods glory, only if you want to understand off course
 
Take care
 


Thank God for the opportunity to come and thank you.

Kommentera här: