Jesus students, women // μαθήτριες του Χριστού, γυναίκες // Kristus elever kvinnor

 
Så mycket man kan lära. Tänk?  3:e söndagen efter Påsk så äras och hedras kvinnan i Gudtjänst. De kallade myrrbärarna. Kvinnor som lyssnade, följde och lärde av Jesus. Det gjorde detta utan att tvivla eller förvänta något. Kvinnor kom till Jesus grav myrrbärarna för att smörja Jesus döda kropp, men hans grav var tom. De möttes av en ängel som sade att Jesus inte ligger i sin grav utan att han är uppstånden. De tvivlade aldrig! När ängeln sade att kvinnorna skall sprida budskapet till apostlarna människor omkring var det de gjorde! Utan att ifrågasätta utan att tvivla! Kvinnan är denna skapelse.  Vi vårdar, vi älskar, vi ger och tror. Detta gör vi djupt från våra hjärtan och vi gör detta av kärlek. Vår tro är kärlek. Vad finns det att tvivla? Vad finns det att vinna?  Att vinna finns det svar på. Vi vinner vår själ. Utan baktankar och egoism enbart med rent hjärta kunna  ge och sprida kärlek, glädje. Finns det något att tvivla?
Denna dag hedras sedan Kristus uppståndelse. Vad kan vi säga om detta? Vad jag kan säga är att varje år firas mödrar. Är detta en slump?  Eller har vi förbisett en viktig sak som vi har tendens att göra med allt? Den Ortodoxa tron har allt detta med i budskapets evangelie, det är ingen slump!  Jesus blev skickad till oss för vår vinning. För vår själ att finna frid att finna sanningen.  Det är en hård kamp hela livet, vi är ju människor och vi är inte felfria men vi kan lära och förstå.
//
Μπορουμε να μάθουμε τοσα πολλά. Τη 3η Κυριακή μετά το Πάσχα, η γυναίκα τιμάται στη θεία λειτουργία.  Οι μυρωφορες,  γυναίκες που άκουσαν, παρακολούθησαν και έμαθαν απο τον Ιησού. Το έκαναν χωρίς να αμφιβάλλουν ή να περιμένουν κάτι. Οι γυναίκες ήρθαν στον τάφο του Ιησού για να αλειφθεί με πολύτιμα μύρα του Ιησού νεκρό σώμα, αλλά ο τάφος του ήταν άδειος. Τους περιμενε ένας άγγελος ο οποίος είπε ότι ο Ιησούς δεν είναι στον τάφο του εχει αναστηθεί. Ποτέ δεν αμφέβαλαν! Όταν ο άγγελος είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να διαδώσουν το μήνυμα στους αποστόλους και σε όλους τους ανθρώπους, αυτό έκαναν! Χωρίς αμφιβολίες! Η γυναίκα είναι αυτή η δημιουργία. Μας ενδιαφέρει, αγαπάμε, δίνουμε και πιστεύουμε. Κάνουμε αυτό βαθιά από την καρδιά μας και το κάνουμε αυτό με αγάπη. Η πίστη μας είναι αγάπη. Τι υπάρχει για να αμφιβάλλει κανειςΤι υπάρχει να κερδίσουμε; Το τι κερδιζουμε υπάρχει  απάντηση. Κερδίζουμε την ψυχή μας. Χωρίς σκέψεις υστεροβουλίες και εγωισμό, μόνο με καθαρή καρδιά μπορεί να δώσει και να εξαπλωθεί αγάπη, χαρά. Υπάρχει κάτι να αμφιβάλλουμε;
Αυτή την ημέρα, από τότε, που Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό; Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάθε χρόνο γιορτάζονται οι μητέρες / γυναίκες. Είναι μια σύμπτωση; Ή μήπως παραβλέψαμε ένα σημαντικό πράγμα που όπως συνήθως κάνουμε με τα πάντα; Η Ορθόδοξη Πίστη έχει όλα αυτά στο ευαγγέλιο, δεν είναι σύμπτωση! Ο Ιησούς εστάλθηκε για να κερδίσουμε. Για να βρούμε την ψυχή μας την ειρήνη για να βρουμε την αλήθεια. Είναι ένας σκληρός αγώνας η ζωη, είμαστε ανθρώπινα όντα και έχουμε ελαττώματα, αλλά μπορούμε να μάθουμε και να κατανοήσουμε.
//
So much you can learn. Think? On the 3rd Sunday after Easter, the woman is honored in the divine Lytorgi. They so called myrrhberries. Women who listened, followed and learned from Jesus. They did this without doubting or expecting something. Women came to Jesus grave the myrrhberries to lubricate Jesus dead body, but his grave was empty. They were met by an angel who said that Jesus is not in his grave without being resurrected. They never doubted! When the angel said that the women should spread the message to the apostles and all people, that was what they did! Without questioning without doubts! The woman is this creation. We care, we love, we give and believe. We do this deeply from our hearts and we do this by love. Our faith is love. What is there to doubt? What is there to win? To win we have the answer. We win our soul. Without back thoughts and selfishness only with pure heart can give and spread love, joy. Is there anything to doubt?
This day, since then, Christ is resurrected. What can we say about this? What I can say is that every year mothers /women are celebrated. Is this a coincidence? Or have we overlooked an important thing that we tend to do with everything? The Orthodox Faith has all this in the messages of the gospel it is no coincidence! Jesus was sent to us for our gain. For our soul to find peace to find the truth. It's a tough fight all the time, we are human beings and we are not flawless but we can learn and understand.
 
 
 

Kommentera här: