Can we recive the Holy Spirit // Μπορουμε να δεχτούμε το Άγιο Πνεύμα // kan vi mot ta den Heliga Anden

 
Den Helige Ande ger människans hjärta den sanna kärleken.
Varje söndag är en uppståndelse

Den cherubiska psalmen slutar med psalmoserna av frasen "som kungen för alla anslutna"
"Vi förbereder oss för att ta ära av kungens ära, nattvarden."

Liturgiens huvudsakliga del är den gudomliga eukaristins mysterium (tacksägelse). All gudomlig liturgi håller på att bli detta mysterium.
Gudomlig glädje är Kristi kropp och blod, där bröd och vin har förändrats mystiskt.
Den jordiska kyrkan är de kristna förenade runt den gemensamma koppen av gudomlig nåd

Cherubims psalm, vad ber vi?
Vi som mystiskt representerar Cherubim, när vi sjunger den trefaldiga hymnen till den livsgivande treenigheten, låt oss sätta undan all ordlig vård, så att vi får återvinna allas kung.
Kristus, som kommer i härlighetens ära, eskorterar de osynliga änglarnas armé.
Bara tanken på det värme mitt hjärta. Nu utför vi människor tillsammans med änglarna den gudomliga liturgin, den som är gjord i himlen.

Vi människor försöker hitta lycka på fel sätt, missgynnade, letar efter pengar eller ära.

Kan vi lära oss att känna sanningen? Den är här! Vi borde inte missa chansen!
Den Helige Anden ger människans hjärta den sanna kärleken.
//
 
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννάει στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη.
Κάθε Κυριακή ειναι αναστασημη

Ο Χειρουβικός Ύμνος,  τελειώνει με την ψαλμώδηση της φράσης «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι》
《προετοιμαζόμαστε για να μεταλάβουμε το βασιλέα της δόξης».

Βασικό μέρος τις Λειτουργία  είναι το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. ΄Ολη η Θεία Λει­τουργία τελείται για να γίνει αυτό το Μυστήριο.
Θείας Μετάληψης είναι το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, στο οποίο έχει μεταβληθεί μυστηριωδώς το ψωμί και το κρασί.
Η επίγεια Εκκλησία είναι οι χριστιανοί ενωμένοι γύρω από το κοινό Ποτήρι της θείας Μετάληψης
Ο Χερουβικός Ύμνος, τη ψαλουνμε? Εικονίζουμε μυστικά τους Αγγέλους, και σαν εκείνοι κι εμείς ψάλλομε στην Αγία Τριάδα τον Τρισάγιο Ύμνο, γι’ αυτό και πρέπει να αφήσουμε κάθε σκέψη μας και έγνοια, για να υποδεχθούμε τον Βασιλέα Χριστό, που έρχεται με τιμητική συνοδεία τις αόρατες αγγελικές στρατιές.
Μόνο που το σκέφτομαι ζεστενει την καρδιά μου. Τώρα οι άνθρωποι μαζί με τους Αγγέλους τελούμε τη θεία Λειτουργία, εκείνη που γίνεται και στον ουρανό.

Εμείςοι άνθρωποι προσπαθούμε να βρούμε την ευτυχία με λάθος τρόπους, άστοχους, αναζητώντας χρήματα ή δόξα.

Μπορούμε να μάθουμε να νιώσουμε την αλήθεια; Εδώ είναι! Μην χάσουμε την ευκαιρία!

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννάει στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη.
//

The Holy Spirit gives birth to the heart of human the true love.
Every Sunday is a resurrection

The Cherubic Hymn ends with the psalmosis of the phrase "as the king of all affilieted"  
"We are preparing to take the communion of  the king of glory."
The main part of the Liturgy is the Mystery of the Divine Eucharist (thanksgiving). All Divine Liturgy is about to become this Mystery.
Divine Rejoicing is the Body and Blood of Christ itself, in which bread and wine have been mysteriously altered.
The Earthly Church is the Christians united around the common cup of divine grace
The hymn of Cherubim , what are we praying?
We who mystically representthe Cherubim hymn, as we sing the thrice-holy hymn to the Life-Giving Trinity, let us set aside all wordly care, that we may recive the King of all.
Christ, who comes with honorary, escort the invisible angelic armies.

Just thinking about it warmth my heart. Now we people together with the Angels we perform the Divine Liturgy, the one that is done in heaven.

We humans try to find happiness in the wrong ways, misguided, looking for money or glory.

Can we learn to feel the truth? It is here! We should not miss the opportunity!

The Holy Spirit gives birth to the heart of humans the true love.
 
 
 
 

Kommentera här: