What do we dare to belive? Do we dare? // vad vågar vi tro? Vågar vi tro? // Τι τολμάμε να πιστεύουμε? Τολμάμε να πιστεύουμε

 
 
Vad är den 2:a återkomsten?
Från Dogma 9 dec 2016
andra uppenbarelsen.
Som vi vet för ungefär 2000 år sedan var Kristus första uppenbarelse på jorden. Och det var? Tyst, ödmjukt, under stjärnhimlen i en liten krubba i en grotta, född av jungfrun Maria.

Andra ankomsten kommer inte att vara så. Hur kommer det att vara? Jesus Kristus sa själv: 
"Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar." MATTEUSEVANGELIET 16:27
Så han kommer inte tyst, men med all sin härlighet och inte bara det, men samtidigt då första gången bara ett fåtal människor förstod hans ankomst, trollkarlar och herdar, nu i andra ankomst   "alla ja alla nationer att märka" .
Om ni kära medmänniskor  inte tagit  någon lärdom av vår kyrka, eller inspirerade skrifter av kyrkofäderna som ville lära oss om den andra ankomst har de flesta intryck  om att andra ankomsten äe  är Slutet på livet, som förstörelsen av mänskligheten.

Ändå är det inte så. Vi bör som intelligenta -och som kristna människor tänka har Gud skapat denna värld för att förstöra den? Naturligtvis inte.
Gud skapade världen "mycket bra"  mycket bra, men inte perfekt. Han gav oss möjlighet att fullända oss, och det skulle bara vara i den kommande 2:a  ankomst.
Den dagen och  den tidpunkt då Kristus kommer igen med härlighet är inte slutet men i huvudsak principen om världen, är inte att förstöra allt, men i huvudsak att fullborda utvecklingen av allt som nu kommer fulländat i Kristus.
Den fruktansvärda faktum att dagen för andra ankomsten kommer att vara den tid då alla kommer att få sin verkliga betydelse, eftersom allt kommer att passera genom Kristus närvaro som kommer att förnya alla och allt.
När detta skall ske? Vet INGEN, varken änglar. INGEN !!! (Och lyckligtvis, eftersom om vi visste när, och hur skulle vara synd om oss tyvärr ...)
//
Τι είναι η Δευτέρα Παρουσία;
Από Dogma 09 Δεκεμβρίου 2016 
Δευτέρα Παρουσία
Όπως γνωρίζουμε πριν από περίπου 2000 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη. Και πως έγινε; Αθόρυβα, ταπεινά, κάτω από τον έναστρο ουρανό, μέσα σε μία μικρή φάτνη σε μία σπηλιά, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.

Η Δευτέρα Παρουσία του όμως δεν θα γίνει πάλι με αυτό τον τρόπο. Πώς θα γίνει; Μας το λέγει και ο ίδιος ο Χριστός: «Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» (Ματθ. 25,31). Θα έρθει λοιπόν όχι αθόρυβα, αλλά με όλη Του την δόξα και όχι μόνο αυτό αλλά ενώ τότε την πρώτη φορά μόνο λίγοι άνθρωποι κατάλαβαν την έλευσή του, οι μάγοι και οι ποιμένες, τώρα στην Δευτέρα του έλευση θα «συναχθούν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη».
Εάν αγαπητοί μου δεν γνωρίζαμε τίποτα από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ή τα θεόπνευστα συγγράμματα των Πατέρων και θέλαμε να μάθουμε περί της Δευτέρας Παρουσίας θα μας δημιουργούταν η εντύπωση ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι το Τέλος του Κόσμου, σαν την καταστροφή της ανθρωπότητας.

Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει σαν νοήμονες –αλλά και σαν χριστιανοί- άνθρωποι να σκεφτούμε: Ο Θεός τελικά έφτιαξε τον κόσμο αυτό για να τον καταστρέψει; Φυσικά και ΌΧΙ.
Ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον κόσμο «λίαν καλώς» δηλαδή πολύ καλό και όχι τέλειο. Όμως του έδωσε την δυνατότητα να τελειοποιηθεί και αυτό ακριβώς θα γίνει στην Δευτέρα του Έλευση ή αλλιώς στην Δευτέρα Παρουσία Του.
Η Ημέρα λοιπόν εκείνη, η στιγμή εκείνη που ο Χριστός θα ξαναέρθει με Δόξα δεν είναι το Τέλος αλλά ουσιαστικά η Αρχή του κόσμου, δεν είναι η καταστροφή των πάντων αλλά ουσιαστικά η ανακαίνιση, η εξέλιξη των πάντων τα οποία πλέον θα τελειοποιηθούν εν Χριστώ.
Η φοβερή όντως εκείνη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι η στιγμή που όλα θα πάρουν το πραγματικό τους νόημα, διότι όλα θα περάσουν μέσα από την Παρουσία του Χριστού η οποία θα ανακαινίσει τους πάντες και τα πάντα.
Το πότε θα γίνει; Κανείς δεν γνωρίζει, ούτε και οι άγγελοι. ΚΑΝΕΙΣ!!! (και ευτυχώς, διότι αν ξέραμε πότε θα γίνει, ουαί και αλοίμονό μας…)
//
What is the 2nd arrivel?
From Dogma 9 DEC 2016
second of Advent of Christ 
As we know, about 2000 years ago, Christ had his revelation on earth. And it was? Quiet, humble, under the starry sky in a small manger in a cave, born of the Virgin Mary.

The second arrival will not be so. How will it be? Jesus Christ himself said:
"The Son of man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his deeds." MATTHEW 16:27
So he will not be quiet, but with all its glory, and not only that, but at the same time as the first time only a few people understood his arrival, magicians and shepherds, now in its second coming "all yes all nations to notice."
If you dear fellows not taken any lessons from our church, or the inspired writings of the church fathers who wanted to teach us about the Second Coming of the most impression about the second coming is the end of life, like the destruction of humanity.

No it is not so. We should be as intelligent -and Christian do we think God created this world to destroy it? Of course not.
God created the world "very good" very good, but not perfect. He gave us the opportunity to perfect us, and it would only be in the upcoming second arrival.
The day and the time when Christ will come again with glory is not the end but essentially the principle of the world, is not to destroy everything, but mainly to complete development of all that now perfected in Christ.
The terrible fact that the date of the second coming will be the time when all will have their real meaning, because everything will pass through Christ's presence, which will renew all and everything.
When shall these things be? No one knows, neither the angels. NONE !!! (And fortunately, because if we knew when and how it would be sorry for us, unfortunately ...)
 

Kommentera här: