We have to the Lord // « Έχομεν προς τον Κύριον » // Vi har till Herren

 
 
 
Hedra Korset
Den tredje söndagen i fastan kallas "Söndagen för Heder av Korset." Efter den stora Doxologyn av Matins bärs korset i en högtidlig procession till mitten av kyrkan och förblir där under resten av veckan, så i slutet av varje sekvens är vördnad av korset.
Vi prisar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar dig, vi tackar Dig för Din stora härlighet

Hymnerna höjer härligheten till skyarna att tacka Herren för äran att frivilligt lovorda vår Gud vår Jesus. Det är en sådan välsignelsen.
Jag fylls av en sådan stark känsla då vi hymnar och ser vår präst verkligen ber av hela sin själ för att prislova Herren och utföra Gudtjänsten för oss. Vilken ära till uppgift präster tar på sig. Tänk de vill förmedla Evangeliet till oss.  Tack Gud för ditt Guds hus vi kan komma och tacka dig i.
Att vara Ortodox Kristen är en sådan ära och hela Evangeliet är en skrift om ödmjukhet, kärlek, respekt till allt levande.
Nu är det 3 veckor kvar  till Jesus uppståndelse Låt oss lära och förstå sanningen i Jesus ord, Guds son. Dagen kommer då vi får stå upp för våra handlingar. Hur redo är vi då.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
//
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ». Μετά από τη μεγάλη Δοξολογία στον όρθρο, ο Σταυρός μεταφέρεται σε μια σεμνή πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του Σταυρού.

 Οι δοξα τον υμνον ανευενουν στον ουρανο να ευχαριστήσουμεν τον Κύριο για την τιμή που εχουμε εθελοντικά στην πίστη στον Θεού μας, Ιησού μας. Είναι μια τέτοια ευλογία.
Είμαι γεμάτη με μια τόσο ισχυρή αίσθηση όταν  ψαλω και ο ιερέας μας πραγματικά προσεύχεται με όλη την ψυχή του για να δοξασει τον Κύριο και να εκτελέσει την λειτουργία για μας. Τι τιμιο έργο που έχουν οι Ιερείς. Σκεφτείτε θέλουν να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε μας. Δόξα τω Θεώ για το σπίτι σου Κυριε μπορούμε να έρθουμε και να σε ευχαριστήσουμε.
Το να είσαι Ορθοδοξος Χριστιανός είναι μια τέτοια τιμή και το  Ευαγγέλιο είναι γραμμένο για την ταπείνωση, την αγάπη, το σεβασμό για όλα τα έμβια όντα.
Τώρα που τρεις εβδομάδες απομένουν μέχρι την ανάσταση του Ιησού, ας μάθουμε και να καταλάβουμε τα λόγο  του Χριστού του Θεουανθροπου. Η ημέρα θα έρθει όταν πρέπει να απαντήσουμε για τις δράσεις μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε;
//
We praise You, we bless You, we worship You, we glorify You, we give thanks to You for Your great glory

Honor The Cross
The third Sunday of Lent called "Sunday  Honour of the Cross." After the great Doxology of Matins carried the cross in a solemn procession to the center of the church and remains there for the rest of the week, so at the end of each sequence is the veneration of the cross
Hymns raise glory to the skies to thank the Lord for the honor of voluntarily praise our God, our Jesus. It is such a blessing.
I am filled with such a strong feeling when we hymn and see our priest really pray with all his soul for to price The Lord and perform the service for us. What an honor the task of priests takes on. Think they want to convey the Gospel to us. Thank God for your house of God, we can come and thank you in.
Being a Ortodox Christian is such an honor and the whole Gospel is written about humility, love, respect for all living things.
Now it's three weeks left until the resurrection of Jesus, let us learn and understand the gospel of Jesus, Gods son. The day will come when we must stand up for our actions. How ready are we?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: