Give to get my friends // Ge för att få mina vänner

 
Vi behöver acceptera saker som skett. Det är inte alltid lätt. Oavsett vad du och andra har gjort i det förflutna handlar det om att acceptera, det var då det är inte nu!.Vi kan inte ändra det förflutna. Idag är vad vi kan ha kontroll över. Det handlar om att släppa  det som varit och låta det som har hänt, det har hänt vad kan du göra åt det nu? det enda du kan göra är det som skall komma genom att agera här och nu. Ja, för sen? Kan vara för sent!

Att förlåta eller accepteran sätta punkt är en av nycklarna till ett bättre liv. Förlåta dig själv och andra för de misstag som begåtts i livet. Det är viktigt att du lär dig att förlåta eller acceptera och att sätta punkt för då öppnar du en dörr till en ny bättre värld. Förlåtelsen eller accepterandet ger så mycket glädje du kan njuta av, om du bara öppnar dörren. Det är lätt att förlåta eller acceptera om du inser att det är svårt att vara människa. Finna sanningen i livet, en trygghet, det finns där. Alla på ditt sätt. Min medicin är att tro och be. Låt alla upplevelser, erfarenheter vara lektioner i livet. Tänk du till och med kan hjälpa någon om du lär. Förlåtelse eller accepterande innebär en nystart.

Varför behöver vi förlåta? frågan är väl egentligen varför vi känner ett behov av att förlåta, Låt oss tänka lite?  skuld och skam? Och då vår egen skuld och skam Men varför känner du skuld och skam, jo därför att du har med dig dina livslögner själv. Du är människa!
Vad skall vi komma ihåg då? Att förlåta är en självklarhet, vi själva behöver bli förlåtna likväl, eller? Vad säger du?

Ge för att få mina vänner ♡ Ge för att få ♡

//
We need to accept the things that happened. It is not always easy. No matter what you and others have done in the past, it is about accepting, that was then it's not now .We can not change the past. Today, what we can have control over. It is about to release the past and let let go of what has happened, it has happened, what can you do about it now? the only thing you can do is to come by acting here and now. Yes, later? May be too late!

To forgive or accepted,  set a point is one of the keys to a better life. Forgive yourself and others for mistakes made in life. It is important that you learn to forgive or accept and to put an end to it. Then ypu can open a door to a new better world. The forgiveness or acceptance gives so much pleasure to enjoy, if you just open the door. It is easy to forgive or accept if you realize that it is difficult to be human. Find the truth in life, a sense of security, it's there. All have their way. My medicine is to believe and pray. Let all the experiences, be essons, learn our lessons in life. Think you can even help someone if you learn. Forgiveness and acceptance means a fresh start.

Why do we forgive? the question is really why we feel the need to forgive, let's think a little? guilt and shame? And with that our own guilt and shame But why do you feel guilty and ashamed, yes, because you have with you your life lies. You are human!
What should we remember then? To forgive is a given, we ourselves need to be forgiven as well, right? What are you saying?

Give to get my friends ♡ give to get ♡
 

Kommentera här: