To watch the divine Lytorgi on TV still feels so real // Να βλέπεις την Λειτουργία στην τηλεόραση και πάλι σου δίνει συναίσθημα πραγματικότητας // Att se på Gudstjänsten på tv ger en verklighets känsla med

 
Kärlek till sin bror kultiverar sin kärlek till Gud. Vi har tur när vi älskar alla människor bland oss ​​i hemlighet. Då känner vi att alla älskar. Vi kan inte nå Gud, om det inte passerar via människan.
Detta är kyrkan; Du, jag, han, de, vi tror att vi är alla medlemmar av Kristus, att vi är en. "Egoismen har ingen plats Vi kan inte önska att jag ska gå till Paradiset", men vi måste känna för alla bland oss ​​med kärlek. Förstår du? Det är ödmjukhet.

Vi är alla, den första är Kristus! Som Kristus är min Fader. Det är det större djupet i vår kyrkas mysterium. Ingen annan religion säger detta. Ingen frågar efter denna delikatess som Kristus ber om, att vi alla blir en i Kristus. Det är där besättningen är. I detta universum är de i Kristus i den kärleken. Splitting passar inte in, ingen rädsla. Oavsett död eller djävul, helvete. Bara kärlek, glädje, fred, dyrkan av Gud. Då kan du komma att säga till mig som aposteln Paulus: Jag lever inte, jag lever i Kristus.

//
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Εἴμαστε εὐτυχισμένοι, ὅταν ἀγαπήσομε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μυστικά. Θὰ νιώθομε τότε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φθάσει στὸν Θεό, ἂν δὲν περάσει ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους
Αὐτὸ εἶναι Ἐκκλησία• ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ, ὅτι εἴμαστε ἕνα. Ἡ φιλαυτία εἶναι ἐγωισμός. Νὰ μὴ ζητᾶμε, «ἐγὼ νὰ σταθῶ, ἐγὼ νὰ πάω στὸν Παράδεισο», ἀλλὰ νὰ νιώθομε γιὰ ὅλους αὐτὴ τὴν ἀγάπη. Καταλάβατε; Αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.

Νὰ εἴμαστε ὅλοι ἕνα, ἕνα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό! Ὅπως ἕνα εἶναι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πατέρα. Ἐδῶ κρύβεται τὸ μεγαλύτερο βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δὲν λέγει κάτι τέτοιο. Κανεὶς δὲν ζητάει αὐτὴ τὴ λεπτότητα ποὺ ζητάει ὁ Χριστός, νὰ γίνομε ὅλοι ἕνα σὺν Χριστῷ. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ πλήρωμα. Σ' αὐτὴ τὴν ἑνότητα, σ' αὐτὴ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐν Χριστῷ. Καμία διάσπαση ἐκεῖ δὲν χωράει, κανεὶς φόβος. Οὔτε θάνατος, οὔτε διάβολος, οὔτε κόλαση. Μόνο ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, λατρεία Θεοῦ. Μπορεῖς νὰ φθάσεις νὰ λέεις τότε μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο:«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. β´ 20). Δὲν ζῶ πιὰ ἐγώ, ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός.

//
Love to the brother cultivates their love for God. We are lucky when we love all human among us secretly. Then we feel that everyone love. We can not reach God, if it does not pass through to humans
This is the Church; You, I, he, her, those, we believe that we are all members of Christ, that we are one. " The selfishness has no place We can not wish that I will go to Paradise", but we need to feel for all of among us  with love. Do you understand? That is humble.

We are all one, the first is Christ! As Christ is my Father. There is the greater depth of the mystery of our Church. No religion says this. No one ask for the delicacy that Christ asks for, that we all become one in Christ. That's where the crew is. In this universe, in that love, they are in Christ. Splitting does not fit, no fear. Whether death, or devil, hell. Only love, joy, peace, worship of God. Can you come to say to me then, the Apostle Paul: I do not live, I live in Christ.
 
 
 
 
 

Kommentera här: