Spiritual preparation for the biggest importance of Christianity, Easter // Πνευματική προετοιμασία για τη μεγαλύτερη σημασία του Χριστιανισμού, Πάσχα // Själslig förberedelse inför den största kristendomens betydelse, Påsken

 

Jesus vandrade ut till öknen själv, han förbereder sig för att själsligt, andligt för vad som komma skulle.  Han är den som får genomlida ondskan för oss. Kan vi inte tro på att det enda syftet han var här för! Är Det GODA.
Kristendomen har inget syfte att skada eller få någon att må dåligt Respektera varandra med kärlek ödmjukt utan egoism.
Dessa 5 veckor nu under vardagar så har präster svart klädsel och Heliga bordet har svart duk. Så som under ikonerna som står nära kyrkans ingång som vi troende går fram och hedrar. På helgen har de på sig färgade, vet ni?? Varje söndag firas i Gudstjänsten Jesus uppståndelse! En dag för all  mänsklighet en glädjedag.
Den stora sorgen inför de stora händelsen en man Guds människa som kom, som  lärde oss evangeliet, som fick lida!! För vem?? Han straffades för oss!! Han pratade och in i sista andetag tog han inte tillbaka ett ord av vad han lärde ut. Utan han säger GUD förlåt dem för de vet icke vad de pratar om! !
Vi kan vara goda i all dess enkla mening!!
Tro om att det goda kan vinna, älska varandra utan baktankar,  var ödmjukt med respekt. Tacka GUD för allt omkring
Gud förlåt mig för MINA SYNDER.

//
Ο Ιησούς πήγε στην έρημο, ο ίδιος ετοιμάζεται ψυχικά, πνευματικά για το τι επρόκειτο να συμβεί. Αυτός είναι εκείνος που θα πρέπει να υποφέρει για της αμαρτίες της δικές μας, του ανθρώπου,  που δεν μπορούμε να πιστεύουμε  ότι ο μόνος σκοπός που στειλθηκαι σε μας είναι . Η καλοσύνη!
Ο Χριστιανισμός δεν έχει τίποτα για  να βλάψει ή να κάνει κάποιον να  αισθάνεται άσχημα. Να υπάρχει  σέβαζμο μεταξύ μας,  με αγάπη ταπεινά, χωρίς εγωισμό.
Αυτές οι πέντε εβδομάδες τώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έτσι ώστε ο Ιερέας φορά μαύρη στολη και η Αγία τραπεζα έχει μαύρο ύφασμα. Όσο  και  οι εικόνες που υπάρχουν  κοντά στην είσοδο του ναού, σε αυτές που εμείς οι πιστοί προσκυνουμε με τιμή. Το Σαββατοκύριακο, φορούν χρωματιστό,   ξέρετε ?? Κάθε Κυριακή γιορτάζεται στη λειτουργία  του Ιησού η ανάσταση! Μια μέρα για όλη την ανθρωπότητα μια μερα χαράς! ας την τιμάμε.
Η μεγάλη θλίψη για το μεγάλο γεγονός, ένας άνθρωπος του Θεού, ο Θεάνθρωπος που ήρθε, ο οποίος μας δίδαξε το ευαγγέλιο, ο οποίος υπέστη !! Για ποιον ?? Τιμωρήθηκε για μας !! Μίλησε και μέχρι την τελευταία του πνοή, ο ίδιος δεν έκανε πίσω ούτε λέξη από αυτό που δίδαξε. Αυτο να που είπε!! Θεέ μου να τους συγχωρήσει γιατί δεν ξέρουν τι μιλάμε! !
Μπορούμε να είμαστε καλοί και ευπρεπής με όλη την σημασία του !!
Να πιστεύουμε ότι το καλό μπορεί να κερδίσει, να αγαπάμε αλλήλους , χωρίς υστεροβουλίες, ταπεινά με σεβασμό. Δόξα τω Θεώ για τα πάντα.
Ο Θεός να με συγχωρήσει για τις αμαρτίες μου.

//
Jesus went out to the desert himself, he is preparing mentally, spiritually for what was to come. He is the one who will suffer evil for us. Can we not believe that the only purpose he was here for! Is the good.
Christianity has nothing to harm or make someone feel bad for.  Respect each other with love humbly, without selfishness.
These five weeks now during weekdays so the priests cassock are black,  and the Sacred table has black cloth. As for the icons standing near the church entrance as we believers go and honor. On the weekend, they wear colored.  You know ?? Every Sunday in divining lyturgi is celebrated in Jesus resurrection! A day for all humanity a day of joy.
The great sorrow for the great event, a man of God, man who came, who taught us the gospel, who suffered !! For who?? He was punished for us !! He spoke into the last breath, he did not take back one word of what he taught. Without saying GOD forgive them for they know not what they say! !
We can be good in all its simple sentence !!
Believe that good can win, love one another without ulterior motives, be humbly with respect. Thank GOD for everything around
God forgive me for my sins.
 
 
 
 
 

Kommentera här: