Celebrate Love :) // Γιορταστε την Αγάπη:) // Fira Kärlek:)

 
Så kom Julen, återigen blir jag påmind om vad vi firar.
Här och i många länder öppnas julklappar på julafton och Juldagen. Vi öppnar på Juldagen men i Grekland öppnas presenter på nyårsnatten med det nya året Helige Vasilios gav bort vad han kunde till människor som behöver. Som små höll våra föräldrar på denna tradition. När man nu själv har barn lever i Sverige och att så många familjer med är en härlig blandning av olika nationaliter så kommer nya traditioner. Vi har lärt våra barn att i Grekland öppnas presenter på nyår och varje år så påminns de om (ja vi måste påminna en själv också) vad det är vi firar Julen för. Jag vill säga att det är ett stort privilegium att jag kan få vara kristen och fira Kristus födelse. En stor Helig dag.
Härliga dagar i kärlekens tecken. Då vi ordnar och pysslar. Bakar och lagar mat, räkna hur många man till slut skall komms till julmiddagen. Påminna sig själv om att inte laga för mycket mat (den är svår) hahaha.
Komma på att man har glömt en present!!!!
Ja glädje stunder som vi har. Låt oss komma ihåg att det är gemenskap, kärlek och GLÄDJE vi skall dela.
Lägg ner stridsyxan...... kritisera ingen......... tänk inte elakt om någon....... tänk på att Lilla Jesus föds i krubban för vår skull.....för att lära älska....dela......och ha ödmjukhet.
Jaaa oj! Nu skall nyår planeras också :) låt oss ödmjukt dela det goda livet.

God Jul och Gott Nytt År

//
Then come Christmas, again I'm reminded of what we celebrate.
Here and in many countries Christmas presents are opened on Christmas Eve and Christmas Day. We will open on Christmas Day, but in Greece, gifts will be opened on New Year's Night with the New Year Holy Vasilios gave away what he could to people who needed. As small, our parents held this tradition. When you now have children living in Sweden and that so many families are a wonderful mix of different nationalities, new traditions will come. We have taught our children that gifts are opened in Greece in New Years and every year they are reminded of (yes we have to remind ourselves too) what we are celebrating Christmas for. I want to say that it is a great privilege that I can be Christian and celebrate Christ's birth. A great holy day.
Lovely days in the love of love. Then we get ready and take care. Bake and cook, count how many people will finally come to the Christmas dinner. Remind yourself not to cook too much food (that ond id difficult) hahaha.
December tvst you har forgot  a gift !!!!
Yes, joy moments we have. Let's keep in mind that it's fellowship, love and happiness we are going to share.
Put down the fighting ax ...... do not criticize anyone ......... do not think bad about anyone ....... mind that Little Jesus is born in the crus for our sake ..... to learn to love .... share ...... and have humbleness
Yes, yes! Now New Year is planned too :) Let's humbly share the good life.

Merry Christmas and a Happy New Year 
 
//
Ηρθαν καιι τα Χριστούγεννα, και πάλι, μου υπενθυμίζω αυτό που γιορτάζουμε.
Εδώ και σε πολλές χώρες τα χριστουγεννιάτικα δώρα τα ανοίγουν την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστουγέννα. Εμεις Θα ανοίξουμε την Ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά στην Ελλάδα τα ανοίγουν τη Νύχτα της Πρωτοχρονιάς με το Νέο Έτος, ο Άγιος Βασίλειος τοτε ερχεται. Ως μικροί, οι γονείς μας είχαν αυτή την παράδοση. Όταν τώρα ζουν παιδιά στη Σουηδία και ότι τόσες πολλές οικογένειες είναι ένα θαυμάσιο μείγμα διαφορετικών εθνικοτήτων, θα έρθουν νέες παραδόσεις. Έχουμε διδάξει στα παιδιά μας ότι τα δώρα ανοίγονται στην Ελλάδα με το νέο ετος και κάθε χρόνο τους υπενθυμίζουμε (ναι, πρέπει να θυμηθούμε και εμείς) τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο προνόμιο ότι μπορώ να είμαι Χριστιανός και να γιορτάσω τη γέννηση του Χριστού. Μια μεγάλη ιερή ημέρα.
Υπέροχες μέρες στην αγάπη της αγάπης. Τότε ετοιμαζόμαστε και φροντίζουμε. Ψήνουμε  και μαγειρεβουμε, μετραμε πόσοι άνθρωποι τελικά θα έρθουν στο δείπνο των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να μην μαγειρεύουμε πάρα πολλά φαγητά (οποιο ειναι πολυ δύσκολο) χαχαχα.
Θυμόσαστε οτι έχουμε εχουμε ξεχασει ένα δώρο !!!!
Ναι, στιγμές χαράς που έχουμε. Ας θυμηθούμε ότι είναι η παρέα, , η αγάπη και η ευτυχία που θα μοιραστούμε.
Βάλτε κάτω το τσεκούρι ...... μην επικρίνετε κανέναν ......... Μην σκεφτείτε κακό για κανέναν ....... ότι ο Μικρός Ιησούς γεννιέται στον αγώνα για χάρη μας. .... να μάθουμε να αγαπούμε... να μοιράζομαστε ...... και έχουμε ταπεινότητα
Ναι ναι! Τώρα προγραμματιζομε και την Πρωτοχρονιά :) Ας μοιραστούμε ταπεινά την καλή ζωή.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: