The incense spread a mystery // Το ληβανη επιπλεει μυστήριο // Rökelsen sprider ett mysterie

Grekiska Ortodoxa församling I Jönköping Heliga Konstantin och Helenas   // Greek Ortodox Parish in Jönköping Saint  Constantine and Helenas // 
 
One of the mourning day in sorrow week  // μια από της μέρες τον παθών // En av sorgens dagar i Stilla veckan.
Kvällgudtjänst. Ιερό Ευχέλαιο / Oljesmörjelsens. Jag har inte varit på många i mitt liv. Denna veckan innan Kristus uppståndelse, Stilla veckan händer så mycket heligt i kyrkan, i Guds hus. För varje gång jag är i kyrkan så känns det mer och mer rätt. Mer härligt.  Guds härlighet är så stor. Återigen så värmer rökelsen allt omkring, denna mystik i denna rökelse som prästen vajar fram och tillbaka hedrar vår Gud,  vår Jesus, den Heliga Anden och apostlar? Jungfru Maria och våra helgon och änglar. Oss med. Idag så tändes 7 ljus och lästes ur 7 evangelierna. Prästen tänder ljus läser ur evangeliet och ber för oss! Han ber och välsignar oss. Framme vid altaret finns en oljelykta och dessa 7 ljus tändes en efter en före evangeliet och där emellan läses våra namn i prästens bön. Sådan välsignelse. Tanken på att få sina nära och kära uppläst i kyrkans mysterie Oljesmörjelsens välsignelse. I slutet så smörjer prästen vår panna med en bomullstuss  och den får var och en ta med sig hem. Vår tids är vid vår oljelykta hemma vid våra ikoner. Jag blir varm i hjärtat och min själ fylls av kärlek. Jag önskar så att vi alla skall må väl. Att vi lägger ner osämja och egoism och skall leva för att vi bara skall göra gott för varandra.  I Jesus namn, Guds Son som kom och led för vår skull, men uppståd från de döda. Han är vår frälsare han är vår räddning. Vad väntar vi på.
//
Evening Lytorgi. Ιερό Ευχέλαιο / Essence oil.  I have not been at so many in my life. The week before the resurrection of Christ, Holy Week, it is so much happening in the holy Church, the house of God. Every time I'm in church, it feels more and more right. More wonderfully. God's glory is so great. Again heats the incense all around, the mystery of this incense which the priest sways back and forth honoring our God, our Jesus, the Holy Spirit and the apostles, Virgin Mary and our saints and angels. And us. Today, lit seven candles and read out of the seven Gospels. The priest light the candle reading from the Gospel and praying for us! He prays and blesses us. Infront at the altar is an oil lamp and these seven candles were lit one by one before every gospel and in between our names is read in the priest's prayer. Such a blessing. The idea of ​​getting their loved ones read aloud in church and mystery of blessing. In the end we get the essence oil that the priest smooth on our forehead with a cotton ball and  each one take it home. Ours are at our oil lamp at home at our icons. It warm the heart and my soul is filled with love. I wish that we all should be well. That we put discord and selfishness iside and to live for that we should only do good for each other. In the name of Jesus, the Son of God who came and suffered for our sake, but resurrected from the dead. He is our savior, he is our salvation. What are we waiting for.