Our faith become our health//Η πίστη μας είναι η υγεία μας // Vår tro är vår hälsa

 
 
Varje söndag hymnas om Kristus uppståndelse inte bara Påsken. Det är den första uppenbarelsen. Han sändes till oss visade oss kärlek och korsfästes för våra synder. Vissa tror och vissa inte. Det skall komma en andra uppenbarelse. Må vi ha förstått Guds budskap om att vår tro är kärlek med all den ödmjukhet som följer. Älska din nästa som du älskar dig själv. Allt, i naturen från det minsta till det stora. Vi är naturen.
Diskuterar med en person och samtalet går över till samtalsämne om hur många människor som mår dåligt i sin själ.
Så många människor!!
Vad är det som fattas??  För personer som har det som anses vara ett gott liv mår dåligt också. Så om det inte är fattigdom med det som anses vara nödvändigt att ha för att leva med?? Om inte det är tragedier  och våld i alla dessa hemska händelser som händer? Då är det att man har en fattig själ!
Människor behöver finna sin balans mellan hjärta och logik, för att ens inre kropp och yttre skall må väl.
En ren sund tro! På vår skapare. För allt är skapat.det är kärlek som är skapad. Den finns där! Älska den andre som du älskar dig själv. För att älska sig själv bör vi tro på och finna balans i oss själva.
Det människor har glömt omkring är att det inte bara finns psykologer som vi kan gå till för att finna ro i själen.  Våra präster finns. De är där och finns för oss. Dessa människor har svar på så mycket. Låt oss inte glömma detta. Våga öppna vår själ och fråga! Fråga för att finna svar.
//
Κάθε Κυριακή ειναι ανάσταση του Χριστού, όχι μόνο το Πάσχα. Είναι η πρώτη αποκάλυψη. Στέλθηκε σε μας, μας έδειξε αγάπη και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Ορισμένοι πιστεύουν και ορισμένοι δεν πιστεύουν. Θα υπάρξει μια δεύτερη αποκάλυψη. Μήπως έχουμε καταλάβει το μήνυμα του Θεού ότι η πίστη μας είναι αγάπη με όλη την ταπεινοφροσύνη που ακολουθεί. Αγάπα τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, ολα, στη φύση, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Είμαστε η φύση.
Συζήτησα με ένα άτομο και η συζήτηση πηγαίνει στο θέμα σχετικά με το πόσοι άνθρωποι αισθάνονται άσχημα στη ψυχή τους.
Τόσοι πολλοί άνθρωποι !!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?? Για τους ανθρώπους που έχουν αυτό που θεωρείται καλή ζωή αισθάνεται άσχημα. Έτσι, αν δεν υπάρχει φτώχεια με αυτό που θεωρείται απαραίτητο να πρέπει να ζήσουμε; Εκτός από τις τραγωδίες και τη βία σε όλα αυτά τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν; Τότε είναι ότι έχουμε μια φτωχή ψυχή!
Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν την ισορροπία τους ανάμεσα στην καρδιά και τη λογική / νου, έτσι ώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του σώμα να είναι καλά.
Μια καθαρή υγιεινή πίστη! Για τον δημιουργό μας. Ολα ειναι δημιουργια. Είναι η αγάπη που δημιουργείται. Ειναι εκει! Αγαπήστε τον άλλον όπως αγαπάτε τον εαυτό σας. Για να αγαπάμε τον εαυτό μας, πρέπει να πιστεύουμε και να βρίσκουμε ισορροπία στον εαυτό μας.
Αυτό που οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο ψυχολόγοι στους οποίους μπορούμε να πάμε για να βρούμε γαληνη στην ψυχή. Οι ιερείς μας είναι εδω. Είναι εδω και είναι εδώ για μας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν απαντήσεις σε τόσα πολλά. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Να Τολμήσουμε να ανοίξουμε το νου  μας και να ρωταμέ . Να ψαξουμε να βρουμε απαντήσεις.
//
Every sunday is reminiscent of Christ's resurrection, not just Easter. It is the first revelation. He was sent to us, showed us love and crucified for our sins. Some believe and some do not. There shall be a second revelation. May we have understood God's message that our faith is love with all the humility that follows. Love your neighbor as you love yourself. Everything, in nature, from the smallest to the biggest. We are nature.
Discussing with a person and the conversation goes over to the conversation topic about how many people feel bad in their Soul.
So many people !!
What is missing?? For people who have what is considered a good life feel bad too. So if there is no poverty with what is considered necessary to have to live with ?? Unless there are tragedies and violence in all these horrible events that happens? Then it's that we have a poor soul!
People need to find their balance between heart and logic /mind so that one's inner body and outer should be well.
A pure healthy faith! For our creator. For everything is created. It is love that is created. It's there! Love the other as you love yourself. In order to love ourselves, we should believe and find balance in ourselves.
What people have forgotten about is that there are not only psychologists whom we can go to find peace in the soul. Our priests are here They are here and they are here for us. These people have answers to so much. Let's not forget this. Dare to open our mind and ask! Ask to find answers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: