Congratulations Greece Nation and Orthodoxy // Ζητω Η Ελλάς και Η Ορθόδοξία // Grattis Grekland och Ortodoxin

 
 
Idag firar Grekland sin Nationaldag. En dag av firande av befrielsen och för demokrati. Efter den dagen följer hela världen demokrati. Ja kanske föresten om man seer hur världen runt om ser ut idag stämmer inte detta. Nationer kämpar för frihet hela tiden idag. Vad har gått fel!
25 Mars är en stor dag för kristendomen idag är det Jungfru Marias Bebådelse. som till  Jul ger oss  Guds son. Stor dag.
Dessa händelser går hand i hand i Grekland.De kämpade för frihet och demokratin och Guds son bebådadas. Stor härlighet.  Idag firar Grekland sin nation och Ortodoxin.
Grattis Grekland och Gud förbarma dig.
//
Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει την Εθνική Ημέρα της. Μια μέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης και της δημοκρατίας. Ου έφερε την παγκόσμια δημοκρατία. Ναι, ίσως, εάν παρατηρησουμε το πώς ο κόσμος ειναι γύρω μας σήμερα δεν είναι αλήθεια. Έθνη αγωνίζονται για την ελευθερία όλη την ώρα σήμερα. Τι έχει πάει στραβά!
25 Μάρτη είναι μια μεγάλη μέρα για τον Χριστιανισμό σήμερα είναι Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.  τα Χριστούγεννα γέννειετε Ο Υιός του Θεού. Μεγάλη ημέρα.
Τα γεγονότα αυτά πάνε χέρι-χέρι στην Ελλαδα. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία και Ευαγγελισμος της Θεοτόκου. Μεγάλη δόξα. Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει το έθνος και την Ορθοδοξία.
Ζητω Ελλάδα και ο Θεός να έχει το έλεος.
//
Today Greece celebrates its National Day. A day of celebration of the liberation and democracy. After that day, follows the world democracy. Yes perhaps, by the way if you seer how the world around looks today is not true. Nations fighting for freedom all the time today. What has gone wrong!
March 25th is a big day for Christianity today is the Virgin Mary's Annunciation. and for Christmas gives us the Son of God. Great day.
These events go hand in hand in Greece.De fought for freedom and democracy and the annunciation of Gods son . Great glory. Today Greece celebrates its nation and Orthodoxy.
Congratulations Greece and God have mercy.
 
 

We have to the Lord // « Έχομεν προς τον Κύριον » // Vi har till Herren

 
 
 
Hedra Korset
Den tredje söndagen i fastan kallas "Söndagen för Heder av Korset." Efter den stora Doxologyn av Matins bärs korset i en högtidlig procession till mitten av kyrkan och förblir där under resten av veckan, så i slutet av varje sekvens är vördnad av korset.
Vi prisar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar dig, vi tackar Dig för Din stora härlighet

Hymnerna höjer härligheten till skyarna att tacka Herren för äran att frivilligt lovorda vår Gud vår Jesus. Det är en sådan välsignelsen.
Jag fylls av en sådan stark känsla då vi hymnar och ser vår präst verkligen ber av hela sin själ för att prislova Herren och utföra Gudtjänsten för oss. Vilken ära till uppgift präster tar på sig. Tänk de vill förmedla Evangeliet till oss.  Tack Gud för ditt Guds hus vi kan komma och tacka dig i.
Att vara Ortodox Kristen är en sådan ära och hela Evangeliet är en skrift om ödmjukhet, kärlek, respekt till allt levande.
Nu är det 3 veckor kvar  till Jesus uppståndelse Låt oss lära och förstå sanningen i Jesus ord, Guds son. Dagen kommer då vi får stå upp för våra handlingar. Hur redo är vi då.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
//
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ». Μετά από τη μεγάλη Δοξολογία στον όρθρο, ο Σταυρός μεταφέρεται σε μια σεμνή πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του Σταυρού.

 Οι δοξα τον υμνον ανευενουν στον ουρανο να ευχαριστήσουμεν τον Κύριο για την τιμή που εχουμε εθελοντικά στην πίστη στον Θεού μας, Ιησού μας. Είναι μια τέτοια ευλογία.
Είμαι γεμάτη με μια τόσο ισχυρή αίσθηση όταν  ψαλω και ο ιερέας μας πραγματικά προσεύχεται με όλη την ψυχή του για να δοξασει τον Κύριο και να εκτελέσει την λειτουργία για μας. Τι τιμιο έργο που έχουν οι Ιερείς. Σκεφτείτε θέλουν να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε μας. Δόξα τω Θεώ για το σπίτι σου Κυριε μπορούμε να έρθουμε και να σε ευχαριστήσουμε.
Το να είσαι Ορθοδοξος Χριστιανός είναι μια τέτοια τιμή και το  Ευαγγέλιο είναι γραμμένο για την ταπείνωση, την αγάπη, το σεβασμό για όλα τα έμβια όντα.
Τώρα που τρεις εβδομάδες απομένουν μέχρι την ανάσταση του Ιησού, ας μάθουμε και να καταλάβουμε τα λόγο  του Χριστού του Θεουανθροπου. Η ημέρα θα έρθει όταν πρέπει να απαντήσουμε για τις δράσεις μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε;
//
We praise You, we bless You, we worship You, we glorify You, we give thanks to You for Your great glory

Honor The Cross
The third Sunday of Lent called "Sunday  Honour of the Cross." After the great Doxology of Matins carried the cross in a solemn procession to the center of the church and remains there for the rest of the week, so at the end of each sequence is the veneration of the cross
Hymns raise glory to the skies to thank the Lord for the honor of voluntarily praise our God, our Jesus. It is such a blessing.
I am filled with such a strong feeling when we hymn and see our priest really pray with all his soul for to price The Lord and perform the service for us. What an honor the task of priests takes on. Think they want to convey the Gospel to us. Thank God for your house of God, we can come and thank you in.
Being a Ortodox Christian is such an honor and the whole Gospel is written about humility, love, respect for all living things.
Now it's three weeks left until the resurrection of Jesus, let us learn and understand the gospel of Jesus, Gods son. The day will come when we must stand up for our actions. How ready are we?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What do we dare to belive? Do we dare? // vad vågar vi tro? Vågar vi tro? // Τι τολμάμε να πιστεύουμε? Τολμάμε να πιστεύουμε

 
 
Vad är den 2:a återkomsten?
Från Dogma 9 dec 2016
andra uppenbarelsen.
Som vi vet för ungefär 2000 år sedan var Kristus första uppenbarelse på jorden. Och det var? Tyst, ödmjukt, under stjärnhimlen i en liten krubba i en grotta, född av jungfrun Maria.

Andra ankomsten kommer inte att vara så. Hur kommer det att vara? Jesus Kristus sa själv: 
"Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar." MATTEUSEVANGELIET 16:27
Så han kommer inte tyst, men med all sin härlighet och inte bara det, men samtidigt då första gången bara ett fåtal människor förstod hans ankomst, trollkarlar och herdar, nu i andra ankomst   "alla ja alla nationer att märka" .
Om ni kära medmänniskor  inte tagit  någon lärdom av vår kyrka, eller inspirerade skrifter av kyrkofäderna som ville lära oss om den andra ankomst har de flesta intryck  om att andra ankomsten äe  är Slutet på livet, som förstörelsen av mänskligheten.

Ändå är det inte så. Vi bör som intelligenta -och som kristna människor tänka har Gud skapat denna värld för att förstöra den? Naturligtvis inte.
Gud skapade världen "mycket bra"  mycket bra, men inte perfekt. Han gav oss möjlighet att fullända oss, och det skulle bara vara i den kommande 2:a  ankomst.
Den dagen och  den tidpunkt då Kristus kommer igen med härlighet är inte slutet men i huvudsak principen om världen, är inte att förstöra allt, men i huvudsak att fullborda utvecklingen av allt som nu kommer fulländat i Kristus.
Den fruktansvärda faktum att dagen för andra ankomsten kommer att vara den tid då alla kommer att få sin verkliga betydelse, eftersom allt kommer att passera genom Kristus närvaro som kommer att förnya alla och allt.
När detta skall ske? Vet INGEN, varken änglar. INGEN !!! (Och lyckligtvis, eftersom om vi visste när, och hur skulle vara synd om oss tyvärr ...)
//
Τι είναι η Δευτέρα Παρουσία;
Από Dogma 09 Δεκεμβρίου 2016 
Δευτέρα Παρουσία
Όπως γνωρίζουμε πριν από περίπου 2000 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη. Και πως έγινε; Αθόρυβα, ταπεινά, κάτω από τον έναστρο ουρανό, μέσα σε μία μικρή φάτνη σε μία σπηλιά, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.

Η Δευτέρα Παρουσία του όμως δεν θα γίνει πάλι με αυτό τον τρόπο. Πώς θα γίνει; Μας το λέγει και ο ίδιος ο Χριστός: «Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» (Ματθ. 25,31). Θα έρθει λοιπόν όχι αθόρυβα, αλλά με όλη Του την δόξα και όχι μόνο αυτό αλλά ενώ τότε την πρώτη φορά μόνο λίγοι άνθρωποι κατάλαβαν την έλευσή του, οι μάγοι και οι ποιμένες, τώρα στην Δευτέρα του έλευση θα «συναχθούν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη».
Εάν αγαπητοί μου δεν γνωρίζαμε τίποτα από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ή τα θεόπνευστα συγγράμματα των Πατέρων και θέλαμε να μάθουμε περί της Δευτέρας Παρουσίας θα μας δημιουργούταν η εντύπωση ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι το Τέλος του Κόσμου, σαν την καταστροφή της ανθρωπότητας.

Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει σαν νοήμονες –αλλά και σαν χριστιανοί- άνθρωποι να σκεφτούμε: Ο Θεός τελικά έφτιαξε τον κόσμο αυτό για να τον καταστρέψει; Φυσικά και ΌΧΙ.
Ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον κόσμο «λίαν καλώς» δηλαδή πολύ καλό και όχι τέλειο. Όμως του έδωσε την δυνατότητα να τελειοποιηθεί και αυτό ακριβώς θα γίνει στην Δευτέρα του Έλευση ή αλλιώς στην Δευτέρα Παρουσία Του.
Η Ημέρα λοιπόν εκείνη, η στιγμή εκείνη που ο Χριστός θα ξαναέρθει με Δόξα δεν είναι το Τέλος αλλά ουσιαστικά η Αρχή του κόσμου, δεν είναι η καταστροφή των πάντων αλλά ουσιαστικά η ανακαίνιση, η εξέλιξη των πάντων τα οποία πλέον θα τελειοποιηθούν εν Χριστώ.
Η φοβερή όντως εκείνη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι η στιγμή που όλα θα πάρουν το πραγματικό τους νόημα, διότι όλα θα περάσουν μέσα από την Παρουσία του Χριστού η οποία θα ανακαινίσει τους πάντες και τα πάντα.
Το πότε θα γίνει; Κανείς δεν γνωρίζει, ούτε και οι άγγελοι. ΚΑΝΕΙΣ!!! (και ευτυχώς, διότι αν ξέραμε πότε θα γίνει, ουαί και αλοίμονό μας…)
//
What is the 2nd arrivel?
From Dogma 9 DEC 2016
second of Advent of Christ 
As we know, about 2000 years ago, Christ had his revelation on earth. And it was? Quiet, humble, under the starry sky in a small manger in a cave, born of the Virgin Mary.

The second arrival will not be so. How will it be? Jesus Christ himself said:
"The Son of man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his deeds." MATTHEW 16:27
So he will not be quiet, but with all its glory, and not only that, but at the same time as the first time only a few people understood his arrival, magicians and shepherds, now in its second coming "all yes all nations to notice."
If you dear fellows not taken any lessons from our church, or the inspired writings of the church fathers who wanted to teach us about the Second Coming of the most impression about the second coming is the end of life, like the destruction of humanity.

No it is not so. We should be as intelligent -and Christian do we think God created this world to destroy it? Of course not.
God created the world "very good" very good, but not perfect. He gave us the opportunity to perfect us, and it would only be in the upcoming second arrival.
The day and the time when Christ will come again with glory is not the end but essentially the principle of the world, is not to destroy everything, but mainly to complete development of all that now perfected in Christ.
The terrible fact that the date of the second coming will be the time when all will have their real meaning, because everything will pass through Christ's presence, which will renew all and everything.
When shall these things be? No one knows, neither the angels. NONE !!! (And fortunately, because if we knew when and how it would be sorry for us, unfortunately ...)