Everyday trials // καθημερινές δοκιμασίες // Vardagens prövningar

 
Att vi vaknar varje dag är ett privilegium. Sedan vet vi inte vad som hända skall. Visst planer och ett schema har vi säkert alla, är det så?? låt oss fundera på detta en stund.  Vissa har inga mer planer en att de behöver komma upp enbart! Dessa människor som mår så dåligt att de inte kan förmå att klä på sig,  att ha ett arbete, ja till och med kanske inte kunna behålla sin familj.
För 2 veckor sedan tyckte jag att jag har känt en liten knöl i bröstet av och till
Bäst att ringa läkare och fick tid. På 24 timmar så har jag gjort mammografi, ultra, biopsi och punktering av en liten cysta som var benign alltså ofarlig.  Kan inte annat en tacka Gud att det inte var min tur vid detta tillfälle. Idag får jag reda på att en gammal klasskamrat har malign  ( elakartad) tumör. De skall opera bort något i bröstet och lymfkörtlar. Önskar henne all styrka och lycka i sin behandling. Ja livet är en gåva som är en gåta. Låt oss inte trötta ut själen med detaljer som tynger och skapar sorg med elände.
Vad väntar vi på ?? Att leva gåvorna tills vårt liv på denna jordiska planet är över? Eller vara dyster, bitter oförlåtlig utan ödmjukhet. Vi tar inget annat med en våra handlingar vi har utfört under vår livslängd.
Kärlek och glädje till alla önskar jag och de som har sin tro att inte släppa den.

//
Το ότι ξυπνούμε καθημερινά είναι ένα προνόμιο. Πότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Σίγουρα σχέδια και ένα πρόγραμμα έχουμε όλοι, είναι έτσι; Ας σκεφτούμε για λίγο. Μερικοί δεν έχουν περισσότερα σχέδια από ότι πρέπει να σηκωθουν από το κρεβάτι τους! Αυτοί  άνθρωποι που αισθάνονται τόσο άσχημα που δεν μπορούν να ντυθούν, να μην έχουν δουλειά, ίσως ακόμη και να μην μπορούν να κρατήσουν την οικογένειά τους.
Πριν 2 εβδομάδες θυμήθηκα ξανα ότι είχα ένα μικρό κόμπο στο στήθος μου που το αισθάνθηκα λιγο καιρό.
Καλύτερα να κλείσω ώρα σε γιατρό και να πάρω ραντεβού. Σε 24 ώρες έχω κάνει μαστογραφία, υπερηχογραφία, βιοψία και παρακέντηση μιας μικρής κύστεως που ήταν καλοήθεις έτσι ακίνδυνη. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω το Θεό αρκετά που δεν ήταν η σειρά μου αυτή τη στιγμή. Σήμερα ανακαλύπτω ότι μια παλια συμμαθητρια έχει κακοήθεις όγκο. Πρόκειται να την κάνουν επέμβαση θα αφαιρεσουν κάτι στο στήθος και στους λεμφαδένες. Της εύχομαι  όλο τη δύναμη και επιτυχία στης θεραπείας της. Ναι, η ζωή είναι ένα δώρο που είναι ένα μυστήριο. Ας μην κουράσουμε την ψυχή με λεπτομέρειες που ζυγίζουν και δημιουργούν τη θλίψη με τη δυστυχία.
Τι περιμένουμε? Να ζήσουμε τα δώρα μέχρι να τελειώσει η ζωή μας σε αυτόν τον επίγειο πλανήτη; Ή να είναι ζοφερή, πικρή ανεξάντλητη χωρίς ταπεινότητα. Δεν παίρνουμε τίποτα άλλο μαζί μας, παρά μόνον τις πράξεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Αγάπη και χαρά σε όλος εύχομαι, και όσοι έχουν πίστη μην την αφήσουμε
 
//
That we wake up every day is a privilege. Then we do not know what's going to happen. Sure plans and a schedule, we certainly have everyone, is it so ?? Let's consider this for a while. Some have no more plans than that they need to come up by them self! These people who feel so bad that they can not get dressed, not have a job, maybe even unable to keep their family.
2 weeks ago I thought I had a small knot in my breast that I felt now and then.
Best to call a doctor and get an appointment. In 24 hours I have done mammography, ultra, biopsy and puncture of a small cyst that was benign thus harmless. Can not thank God enough that it was not my turn at this time. Today I find out that an old classmate has malignant (malignant) tumor. They are going to operate something in the chest and lymph nodes. Wishing her all the strength and success  in her treatment. Yes, life is a gift that is a mystery. Let's not tire the soul with details that weigh and create sadness with misery.
What are we waiting for? To live the gifts until our life on this earthly planet is over? Or be gloomy, bitter inexhaustible without humility. We do not take anything else with us  then our actions we have performed during our lifetime.

Love and joy to all I wish and those who have faith do not let it go .
 

I Glorify God // Δόξα τον Θεό // Jag förhärligar Gud

 
Denna söndag hålls inte den gudomliga liturgin i Jönköping.  Men i vår själ har vi
Jag förhärligar Gud
//
Αυτήν την Κυριακή δεν τελείται η Θεία Λειτουργία στο Γιονκόπινγκ. Στην ψυχή μας όμως έχει. Δόξα τον Θεό.
//
This Sunday is the divine liturgy not held in Jönköping. But in our soul we have
I glorify God
 
Låt oss kunna förlåta varandra. Om vi inte kan förlåta, hur skall vi bli förlåtna?
Att förlåta någon har inte med den andras handling att göra. Du är en person som förlåter eller inte, själen är unik! frågan är? Kommer jag att bli förlåten? så om vi inte lär oss förlåta ? Blir vi förlåtna ? ,,,
Stor fråga !!
//
Να συνχωρει ο καθέις αν δεν συνχωρουμε πως θα συνχωρεθουμε;;
Το να συνχωρέσει κάνεις δεν έχει με την πράξει του αλλουνου να κάνει.  Η είσαι άνθρωπος που συνχωρει η όχι η ψυχή είναι καθενου μοναδική!!  η ερώτηση να είναι εγώ θα συνχωρεθω;; γιαυτό αν δεν μάθουμε να συνχωραμε;;;; θα συνχωρεθουμε; ;,,,
Μεγάλη ερώτηση!!
//
Let's forgive each other. If we can not forgive, how shall we be forgiven?
To forgive someone does not have the act of the others to do. You are a person forgiving or not, the soul is unique! the question is? Will I be forgiven? so unless we learn to forgive? Will we be forgiven? ,,,
Big question !!
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's not forget the kindness of goodness // Ας μην ξεχνάμε την καλοσύνη της καλοσύνης // Låt oss inte glömma det goda i godhet

 
Dina prövningar i livet är hårda,  tänk på vad du hitintills har klarat.  Styrka av stål kan också smälta. Men en kall vind får den att bli stark igen. Din vind kommer.
All styrka önskar jag alla.

Alla har sin resa i livet, den dagen vi kan glädjas över andras glädje, den dag vi kan känna den andres sorg, den dag vi kan tillföra något till en annan i tysthet och ödmjukhet, den dagen vi kan be för någon annan den dagen tror jag att vi är en bit på god väg. Oj vad mycket vi har att lära i livet. Livets väg är kanske svår,  lång? Men dock kort. Det som gör vägen lättare  (gör oss) lär nog när egoismens tyngd  kan plockas bort ur oss. Ja så är det säkert.
Vi får sluta gnälla, se fel och prata om andras brister. Finn det goda i livet och ha det som mål i livet. Vi alla jordiska är alla jämlika.

//
Οι δοκιμασίες μας στη ζωή είναι σκληρές. Κοιτάξτε ομως τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η αντοχή του ατσάλι  μπορεί επίσης να λιώσει. Αλλά ένας κρύος άνεμος το κάνει και πάλι ισχυρό. Ο άνεμος σου θα έρθει.
Δύναμη σε όλους εύχομαι.

Ο καθένας έχει το ταξίδι στη ζωή, την ημέρα που μπορούμε να απολαύσουμε τη χαρά των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να φέρουμε κάτι σε άλλον στη σιωπή και ταπεινα, την ημέρα που μπορούμε να προσευχόμαστε για κάποιον άλλο, εκείνη την ημέρα νομίζω ότι είμαστε λίγο πάνω σε καλή πορεία. Πόσο πρέπει να μάθουμε στη ζωή. Ο δρόμος της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος, μακρύς; Αλλά σύντομος.  Αυτό που κάνει τον δρόμο πιο εύκολο (για εμάς) είναι αρκετό για να μάθουμε πότε μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς το βάρος του εγωισμού. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε, να ψάχνουμε για λάθη και να μιλάμε για τα ελαττώματα άλλων. Βρείτε το καλό στη ζωή και να το έχουμε ως στόχο στη ζωή. Όλοι μας  είμαστε όλοι ίσοι.

//
Your trials in life are hard. T hink about what you have done so far. Strength of steel can also melt. But a cold wind makes it strong again. Your wind will come.
All the strength I wish everyone.

Everyone has their journey in life, the day we can enjoy the joy of others, the day we can feel the sorrow of others, the day we can bring something to another in silence and and humble, the day we can pray for someone else, that day I think we are a bit on a good path. Oh, how much we have to learn in life. The path of life may be difficult, long? But shortly. What makes the road easier (for us) is enough to learn when the weight of selfishness can be removed from us. Yes, that's for sure.
We must stop whining, looking for fault and talk about the flaws of others. Find the good in life and have it as a goal in life. We all earthly are all equal.

Sincerely,  με εκτιμιση,  med respekt
//
gia