HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE? // HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET?

 
Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET?
I höst kan vi ALLA vara med och lyfta fram det vi tycker är viktigast i vår vardag.
Jag vet vad jag tycker är viktigt.
Vet vi ALLA det.
Vi behöver få våra barn och unga värdera livets gåva.
Det är vi vuxna som behöver göra detta rätt.
Ja? Vem är det som kommer att kunna styra nationen när vi är äldre???
Låt oss komma ihåg vad vi odlar idag är vad blommar imorgon.
Stort ansvar vi har.

Värdig start i ödmjukhet  -  till ett värdigt slut med ödmjuk värdighet............ STORT ANSVAR.
Hur skall LIVET levas mellan start och slut.
Hur vill vi ha det.
//
This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
This fall, we can ALL be involved in highlighting what we think is most important in our everyday lives.
I know what I think is important.
Do we all know that?
We need to have our children and young people appreciate the gift of life.
We adults are who need to do this right.
Yes? Who is it that will be able to control the nation when we are older ???
Let's remember what we grow today is what blooms tomorrow.
Great responsibility we have.

Worthy start in humble - to a worthy end with humble dignity ............ GREAT RESPONSIBILITY.
How should life be lived between start and end.
How do we want it to be?
 
 

600 000 people in peaceful demonstration, I salut them // 600 00 människor i en fridfull demonstration, jag tar av hatten för dem.

Follow a little story efter ny writing please
//
Följ en liten historia efter mitt skrivande är du snäll.
 
Jag blir så förvånad när jag ser att människor som kan samla ihop sig, organisera upp en sådan stor demonstration de brinner för i all tysthet och i ett fredligt lugn. Det kvittar i vilken nation egentligen. Nu är det dock Grekland jag pratar om. Detta omtalade namn Makedonien som många kanske tycker..... Vad är det de bråkar om???? Är inte så simpelt för de som lever i den regionen (nationen). Varför skall vissa helt plötsligt kunna skriva om historia.  Nu går det djupare en bara namnet Makedonien. De som vill heta så och har fått detta av nationer som inte lever i Grekland tillåter också i detta fall att säga att vissa härskare son har funnits och är skrivna i historien helt plötsligt inte är Greker???? Vi vänder på allt. Tänk på vilken nation du lever i och härstammar ifrån. En dag när du vaknar så heter grannlandet med samma namn som ditt landskap och att er historiske härskare helt plötsligt inte är från din nation! Utan grannlandets. De bygger upp statyer, döper om flygplatsen, gator och torg och säger denna härskare är från vår nation???
Ja om det är så lätt att ändra och radera historia?? Då vill jag vara härskare av Monaco. Men jag döper om en bit av Italien till Monaco bara för att jag vill.
Undra om. Det skulle gå igenom.

//
I am so surprised when I see that people who can gather together, organize such a great demonstration they burn for in peace and quiet. It does not matter in what nation actually. Now, however, Greece is the one I m talking about. This mention of Macedonia, as many may think ..... What are they bothering about ???? Is not that simple for those living in that region (the nation). Why should some people suddenly be able to rewrite  history. Now it's deeper the the name  Macedonia. Nations around declare that its possible actually to do this! who by the way do not live in Greece also allow in this case to say that some ruler has existed and is written in history suddenly are not Greeks ???? We turn everything around. Think about which nation you live in and arr from. One day when you wake up, your neighbor's name is the same name as your landscape, and your historical ruler is suddenly not from your nation! Instead  the neighboring country. They build statues, baptize the airport, streets and squares and say this ruler is from our nation ???
Yes if it's so easy to change and delete history ?? Then I want to be ruler of Monaco. But I renounce a piece of Italy to Monaco just because I want to.
Wonder if It would go through.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pictures and text I took from a video
Of
Greek high definition 

We need to think before we talk // Πρέπει να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε Vi behöver tänka innan vi pratar

After my story the  weekends pictures 

När vissa saker kommer upp till ytan av tredje part?
Först blir jag arg på tredjeparten.......arg gör mig att jag då blir bestämd! Ja ? Jag väljer för det mesta att inte ta den striden för att det inte är värt!
Går där ifrån, låter det vara, kanske berättar för en person vilket jag gjorde och lät det vara. Jag är inte arg på tredjeparten. Men det är klumpigt av personen att gå till angrepp på mig denna gång, för något personen själv inte har något med att göra utan att källan som har sagt det är en egoistisk person som inte vet vad det innebär att vara ansvarig människa. Privat och i yrke.
Så här efter ett par dygn så är jag absolut inte arg, men besviken på mig själv gör att jag låter mig själv att dras med i den negativa spiralen som kallas egoism.  Skall jag säga min mening igen eller låta det vara. Hmm! Denna gång säger jag förhoppningsvis igen att besvikelsen är stor när samtalsämnet är att prata illa om människor........  speciellt om man har och är i chefsposition. Ingen skall behöva få enbart negativ feedback INGEN.
Ja då är jag återigen i ett kapitel i livet som kanske kommer att ändras.
Ja livet är en överraskning varje sekund. Det är väll bara att omfamna detta........i vilken riktning det en är.

//
Όταν κάποια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια μέσω ενός τρίτου άτομο;
Πρώτα θυμωνω με το τρίτο μέρος ....... θυμωμενει για μένα είναι ότι θα είμαι αποφασισμένει! Ναί? Συνήθως επιλέγω να μην πάρω αυτόν τον αγώνα γιατί δεν αξίζει τον κόπο!
Φευγοντας μακριά, το αφήνω ίσως το εξηγώ σε ένα πρόσωπο που αυτή την φορά το έκανα,  και το αφήνω για λιγο. Δεν είμαι θυμωμένει στο τριτο  άτομο. Αλλά είναι αδέξια το πρόσωπο να μου επιτεθεί αυτή τη φορά επειδή αυτό το άτομο  δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ειναι. Επειδή η πηγή που έχει πει τι είπε είναι ένα εγωιστικό πρόσωπο που δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος άνθρωπος. Ιδιωτικό και στο επάγγελμα.
Έτσι μετά από μερικές ημέρες δεν είμαι σίγουρα θυμωμένει, αλλά απογοητευμένει με τον εαυτό μου που με κάνει να επιτρέψω στον εαυτό μου να τραβηχτεί στον αρνητικό σπιράλ που ονομάζεται εγωισμός. Πρέπει να πω και πάλι τη γνώμη μου ή να την αφήσω. Χμμ! Αυτή τη φορά θα πω και πάλι ότι η απογοήτευση είναι μεγάλη όταν το θέμα της συζήτησης είναι να μιλάμε άσχημα για τους ανθρώπους ........ ειδικά αν έχετε και είστε σε πρώτη θέση υπεύθυνο άτομο (αφεντικο). Κανείς δεν πρέπει να πάρει μόνο αρνητική ανατροφοδότηση ΟΧΙ ΟΧΙ.
Ναι, είμαι ξανά σε ένα κεφάλαιο της ζωής που μπορεί να αλλάξει.
Η ζωή είναι μια έκπληξη κάθε δευτερόλεπτο. Το καλό είναι να το αγκαλιάσω και αυτό ........ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση έρθει.

//
When some things come to the surface through a third part?
First I get angry with the third part ....... angry for me is that I will be determined! Yes? I usually choose not to take that fight because it's not worth it!
Going away, lets it be, maybe telling a person which I did this time and let it be. I'm not angry at the third part. But it's clumsy of the person to attack me this time because that person him/ her self has nothing to do with this. Because the source who has said what he said it's an egoistic person who does not know what it means to be responsible person. Private and in profession.
So after a couple of days I'm definitely not angry, but disappointed with myself that makes me allow myself to be drawn into the negative spiral called selfishness. Should I say my opinion again or let it be. Hmm! This time I will again say that the disappointment is great when the conversation topic is to talk badly about people ........ especially if you have and are in the lead position. No one should only get negative feedback NO ONE.
Yes, I'm again in a chapter in life that might change.
Life is a surprise every second. It's good to embrace this ........ in any direction the out come are.
 
Pictures has so much to tell. Some I took this weekend